Pris

 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter. Dette forekommer på faktura ved betaling, og kvittering.

 

Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

Betalingen

Nøtteblanderen kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Nøtteblanderen til kjøperen. Når varen er bestilt på www.nøtteblanderen.no og betalt, blir varen snaret etter dette sendt til kjøper. Nøtteblanderen vil derfor kreve betaling snarest etter salget. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil nøtteblanderen reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Dette skjer direkte via nøtteblanderen eller et betalingsløsnings selskap, nøtteblanderen har avtale med. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt før forsendelse av varen.

 

Nøtteblanderen kan kreve faktura betalt før varen er levert. Dette for å sikre betaling. Betaling kan også foregå ved levering. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering

Nøtteblanderen har tre forskjellige leverings metoder:


a. Pick up i butikk:


Kjøper bestiller varen på internett, betaler for denne, får den utlevert ved å identifisere seg med id-kor med bilde, og kvittering tilsendt på epost. Varen blir levert fra nøtteblanderens salgs steder. Dette er en kostnadsfri tjeneste. Henting av varen må skje innen 3virkedager fra bestilling. Hentes ikke varen innen den tid, vil den bli sendt tilbake til lagret, hvis ikke annet skriftlig er avtalt. Er varen sendt til lagret må kjøper må da avtale nytt tidspunkt for henting av varene og betale kostnadene for henting fra lageret, disse er på 89NOK. Varen blir pakket en gang. Hvis ikke kjøper henter varen innen 3 måneder blir varen destruert og varen kan ikke kreves av kjøper, heller ikke betalingen.


b. Hjemme levering:


Kunder som handler hos Nøtteblanderen kan få varene kjørt hjem. Dette gjelde ved bestilling over 599NOK. Denne tjenesten er ikke kostnadsfri. Kostnadene for denne tjenesten kommer frem i faktura betalt av kunden. Kunden må være hjemme og ha telefon som er oppgitt tilgjengelig på tidspunktet varen leveres. Kunden velger tidspunkt for levering etter alternativ satt opp av nøtteblanderen. Er ikke kunden hjemme på avtalt tidspunkt blir varen lagt i butikken og kan hentes der innen 3 virkedager. Videre gjelder betingelsene for henting i butikk.


c. Sending pr post:


Kunden kan velge å få tilsendt varer per post, levering/ tilsendingen skal skje snarest, og innen 30 dager Jf forbruker rådet. Kostnadene for sending belastes kunden for i sin helhet. Kostnadene for dette framkommer i kvittering levert av Nøtteblanderen. Oppgir kunden feil adresse og varen blir sendt tilbake, blir varen lagt i butikk i 3 virkedager. Kunden blir forsøkt kontaktet på telefon. Og blir belastet for nye forsendelses kostnader. Får ikke nøtteblanderen kontakt med kunden blir varen sendt til lageret, varen blir destruert etter 3 måneder.


Risikoen for varen


Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


Angrerett


Kjøper kan angre på kjøpe dersom vedkommende ikke ønsker varen. Kjøper blir belastet eventuelle kostnader for levering og pakking/ emballasje. Nøtteblanderen selger nøtter i løsvekt. Ved valg av mengde nøtter blir dette pakket inn av ansatte. Angrer kjøper på varen blir han/hun kun belastet: Emballasje, levering og eventuelle andre kostnader for betaling. Kjøperen må gi Nøtteblanderen melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Angreretten gjelder ikke dersom varen er brukt/ åpen gjelder ikke angreretten. Varen må lever tilbake i sin helhet i same tilstand den ble utlevert i.


Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav


Dersom Nøtteblanderen ikke leverer varen eller leverer den for sent (med for sent menes etter 24 timer) i henhold til avtalen mellom partene, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Heving


Dersom Nøtteblanderen ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre Nøtteblanderen til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Nøtteblanderen ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Nøtteblanderen nekter å levere varen.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Nøtteblanderen melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Mangelen må påberopes før varen er spist. Kjøper må bevise overfor nøtteblanderen at varen ikke var i henhold til det som var avtalt. Kjøper må selv dekke frakt kostnader for varene.Retting eller omlevering. Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare.


Heving


Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet.


Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Nøtteblanderen eller forhold på Nøtteblanderens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Nøtteblanderen vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Oppfyllelse


Nøtteblanderen kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.


Heving


Nøtteblanderen kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer. Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Nøtteblanderen belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal dekke Nøtteblanderen utlegg for å levere varen til kjøperen.


Personopplysninger


Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Nøtteblanderen. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan nøtteblanderen , i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at nøtteblanderen skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.